Home

Meesters & Inspirators

 

                             Met meester Tang Wei (Taijiquan)

 

            Met meester Dr. Shen Hongxun†(Taijiwuxigong/Buqi)

Met meesters Zheng Wen Hua en Zhao Qiu Rong (Wushu/XingYi/Sanda)

                    Met meester Shen Zhengyu (Tianshan Taiji/Jian)

   Met meester Cheng Chieh Hen (Traditional Kung Fu/Neigong)

                    Met meester Tian Li (Military Sanshou)

                 Met meester Lei Yi Chang (Neigong/applications)

       Meester Shen Jin (Taijiwuxigong/Taiji37/E-mei Daoyin)

             Met meester Wang Wen Jian (CinNa/Praying Mantis)

          Met meester Lee Wun Guang (8 step Praying Mantis)

       Met meester Chiao (7 Star Praying Mantis)

       Met meester Jian Huai De (Neigong Applications)

   Met meester Po Fang (Pushing Hands/8 step Praying Mantis))

 
 
 copyright by EVI Masters Club, design by compute.ch